آقای Esmail Hajari

Esmail Hajari

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180870)

28
2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers