فصلنامه پژوهشنامه بیمه

Journal of Insurance Reserch

فصلنامه صنعت بیمه در جلسه کمیسیون بررسی نشریات کشور با شماره نامه ۷۲۳۷۶/۱۱/۳ مورخ ۱۳۹۰.۵.۱۲ نشریه مذکور موفق به اخذ رتبه علمی-پژوهشی گردیده و نام آن به پژوهشنامه بیمه تغییر یافته است. لازم به ذکر است طبق تصمیم وزارت علوم دو شماره آخر منتشر شده در سال ۱۳۹۰ (پاییز و زمستان) به عنوان شماره‌های پژوهشی اعلام شده‌اند.

فصلنامه پژوهشنامه بیمه با رویکرد علمی– پژوهشی در زمینه موضوعات بیمه‌ای در راستای برنامه تحول در صنعت بیمه منتشر می‌شود.

محورهای برنامه تحول صنعت بیمه :

۱- افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه

۲- خصوصی سازی صنعت بیمه

۳- تجاری ، رقابتی و حرفه‌ای کردن صنعت بیمه

۴- مشتری مداری در صنعت بیمه

۵- قابلیت اعتماد میان مشتریان، نهادهای حاکمیتی و نظارتی صنعت بیمه کشور

۶- ساختار صنعت بیمه کشور

۷- توسعه فرهنگ بیمه

۸- تنوع و عدم تمرکز در ساختار پرتفوی صنعت بیمه

۹- گسترش بیمه‌های اتکایی

۱۰- صادرات خدمات بیمه‌ای

۱۱- نظارت و تنظیم در صنعت بیمه کشور

۱۲- سایر موارد مهمی که در راستای برنامه تحول است از قبیل بیمه های خرد- اکچوئری- تعیین قیمت محصولات بیمه‌ای- مدیریت ریسک و ...