آقای دکتر Behzad Vasigh

Dr. Behzad Vasigh

عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور دزفول

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178427)

160
52
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers