آقای دکتر Ali Beytolahi

Dr. Ali Beytolahi

مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181074)

48
5
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

Conference Papers

Researchs