آقای دکتر Hossein Negaresh

Dr. Hossein Negaresh

استاد جغرافیا طبیعی و ژئومورفولوژی دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181858)

27
44
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers