آقای دکتر Mahmood Khosravi

Dr. Mahmood Khosravi

دانشیار، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181859)

51
64
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers