آقای دکتر Behrouz Sari Sarraf

Dr. Behrouz Sari Sarraf

استاد دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177232)

12
40
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers