خانم دکتر zahra abazari

Dr. zahra abazari

دانشیار - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181962)

6
59
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers