آقای دکتر Farhad Dehghani

Dr. Farhad Dehghani

استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد، یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182401)

29
32
42
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs