آقای دکتر Ruhollah Taghizade Mehrjerdi

Dr. Ruhollah Taghizade Mehrjerdi

استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (5127)

44
30

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers