آقای Behnam Lotfi

Behnam Lotfi

عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182874)

60
13
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers