آقای دکتر MohammadReza Pourmohammdi

Dr. MohammadReza Pourmohammdi

گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176696)

52
81
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers