آقای دکتر Sajjad Aydenloo

Dr. Sajjad Aydenloo

استاد، دانشگاه پیام نور، ارومیه، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185508)

1
36
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers