آقای دکتر فرامرز بریمانی

استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (258929)

13
27

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers