آقای دکتر Issa iebrahimzadeh

Dr. Issa iebrahimzadeh

استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176335)

48
100
9
12

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers