آقای دکتر ali jabar rashidi

Dr. ali jabar rashidi

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (270602)

83
30

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers