خانم دکتر Arezoo Nejaei

Dr. Arezoo Nejaei

هیأت علمی دانشگاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (284262)

36
13
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers