آقای دکتر Abdolmajid Mosleh

Dr. Abdolmajid Mosleh

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خلیج فارس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (301127)

28
18
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers