آقای پروفسور Abolfazl Ranjbar Fordoei

Prof. Abolfazl Ranjbar Fordoei

استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:بیابان زدائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (301452)

20
27

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers