آقای دکتر S.Hojat Mousavi

Dr. S.Hojat Mousavi

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:جغرافیا و گردشگری دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (493150)

24
56
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers