آقای دکتر Abbasali Vali

Dr. Abbasali Vali

دانشیار دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (234067)

34
56
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers