آقای دکتر Reza Ghazavi

Dr. Reza Ghazavi

استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:مرتع و آبخیزداری دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (315883)

51
50
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers