آقای دکتر Sayedfarhad Mousavi

Dr. Sayedfarhad Mousavi

استاد منابع آب، دانشگاه سمنان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (315884)

110
128
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers