آقای دکتر Ali Shokoohi

Dr. Ali Shokoohi

استادیار گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (336055)

68
3
1
3
2
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب روشها و فنون طراحی شهری؛ تکنیک طوفان ذهنی (انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی زنجان) - 1396 - Persian

Teaching Experience

Education