فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست

Sustainability, Development & Environment

صلنامه پایداری،توسعه و محیط زیست نشریه علمی انجمن متخصصان محیط زیست ایران با همکاری دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی است.


هدف از انتشار این فصلنامه آشنا کردن متخصصان ، کارشناسان و دانشجویان محیط زیست با تحقیقات جدید در زمینه های مختلف مرتبط با محیط زیست است. این نشریه در زمینه های علوم، مهندسی و مدیریت محیط زیست "مقالات علمی- ترویجی" با مجوز وزارت ارشاد را منتشر می نماید.

حوزه پذیرش مقالات:

۱- برنامه ریزی،مدیریت و آموزش محیط زیست

۲- آلودگی های محیط زیست

۳- تنوع زیستی و اکوسیستم ها

۴- ارزیابی و آمایش محیط زیست

۵- طراحی محیط زیست

۶- مدیریت و مهندسی HSE

۷- اکوتوریسم

۸- توسعه پایدار و محیط زیست

۹- مهندسی محیط زیست

۱۰- حقوق محیط زیست

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات