مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)

Dehkhoda

فصلنامه «علمی- پژوهشی،تخصصی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی»(دهخدا) دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،جزء نشریه های علمی-پژوهشی در حوزه پژوهش های نقد ادبی است که در چهار شماره «بهار،تابستان،پاییز،زمستان» منتشر می شود.

فصلنامه در تاریخ۱۳۹۷.۱۲.۷ از شماره ۳۳ به بعد موفق به دریافت درجه علمی پژوهشی  از وزارت علوم ،تحقیقات و فناری شده است و مطابق آیین نامه ۱۳۹۸.۲.۹شماره ۱۱/۲۵۶۸۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  با حفظ درجه علمی پژوهشی موظف به حذف عبارت (پژوهشی) از عنوان مجله است.