آقای دکتر Ahmadreza Rahmati

Dr. Ahmadreza Rahmati

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (360349)

101
19

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers