خانم Parvaneh Shahsavand

Parvaneh Shahsavand

دانشجوی دکتری رشته مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس

Researcher ID: (363012)

21
3
4
2
4
4

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو انجمن مدیریت پروژه ایران
 • عضو در انجمن بین المللی مدیریت پروژه (IPMA)
 • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان از سال96
 • عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران از سال94

ISI Papers

 •  "Causes of delays in construction industry and comparative delay analysis techniques with SCL protocol", Emerald, (2018), Vol 25, No 4: 497-533
 •  "Quantitative Risk Analysis and Integration of Value Engineering to Increase the Efficiency of Project Management Case Study: Sattar Khan Commercial Centre - Flour Parking - Tehran", Richtmann Publishing, (2016), Vol , No :
 •  "ارائه مدل شبکه عصبی کوهونن جهت مشخص کردن سهم هر یک از عوامل درگیر در تأخیرات (مطالعه موردی: آزاد راه تهران- شمال)", SciTech Solutions, (2018), Vol 0, No 0: 0-0
 •  Analyzing delay causes in Iranian construction projects

Conference Papers

Books

 • طرح پژوهشی درسنامه های پژوهش کیفی در مدیریت پروژه (تی آرا) - 1402 - Persian
 • کتاب انحالل قرارداد: بررسی مبانی فسخ، انفساخ، تفاسخ در قراردادها به همراه مطالعه موردی قراردادهای دولتی (انتشارات شاهق) - 1396 - Persian
 • کتاب تأخیرات و روش های آنالیز آن در مدیریت پروژه (انتشارات شاهق) - 1396 - Persian
 • کتاب قرارداد مشاوره به زبان تصویر (انتشارات شاهق) - 1396 - Persian

Teaching Experience

 • استاد مدعو دانشگاه سراسری گرمسار(1397-1398)
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد واحد ورامین پیشوا(1395-1399)
 • استاد مدعو پیام نور شرق استان تهران(1395-1398)
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد واحد سما ورامین(1395-1399)

Education