آقای دکتر Mohammadhosein Sobhiyah

Dr. Mohammadhosein Sobhiyah

دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180163)

155
54
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers