آقای دکتر Seyed Reza Seyed Javadin

Dr. Seyed Reza Seyed Javadin

استاد تمام، گروه مدیریت منابع، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184649)

38
119
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers