آقای Mojtaba Amiri

Mojtaba Amiri

عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177734)

94
58
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers