آقای دکتر Vakil Heydarisareban

Dr. Vakil Heydarisareban

Professor, Geography and Rural Planning, Mohaghegh Ardabili University

فرد مهم علمی - Researcher ID: (372231)

46
74
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers