آقای دکتر Gholamhossein Hosseininia

Dr. Gholamhossein Hosseininia

دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (384780)

56
44
24

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Researchs