آقای دکتر Khalil Kalantari

Dr. Khalil Kalantari

استاد دانشگاه تهران گروه توسعه روستایی و برنامه ریزی منطقه ای

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182124)

32
103
6
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers