آقای دکتر Naser Yazdani

Dr. Naser Yazdani

دانشیار - دکتری تخصصی (Ph.D) مدیریت بازرگانی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (393620)

48
30

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers