آقای دکتر Amir Sarreshtehdari

Dr. Amir Sarreshtehdari

مربی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (402700)

7
14
42

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers

Researchs