آقای دکتر Isaac Rahimian Boogar

Dr. Isaac Rahimian Boogar

دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (410222)

14
60
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers