آقای دکتر Mohammad Khan Mohammadi

Dr. Mohammad Khan Mohammadi

دانشیار دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (472277)

69
5
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers