آقای ali reza karbalaee

ali reza karbalaee

دانش آموخته دکتری آب و هواشناسی سینوپتیک

Researcher ID: (47718)

12
6
1

Conference Papers

Books

  • کتاب مقدمه ای بر اقلیم آسایش حرارتی و شاخص های ان (انجمن جغرافیایی ایران) - 1395 - Persian