آقای دکتر Shahriar Khaledi

Dr. Shahriar Khaledi

استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (272397)

48
53

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers