آقای دکتر Kamal Shahbazi

Dr. Kamal Shahbazi

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (480130)

21
19
80
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs