آقای دکتر Omid Sofalian

Dr. Omid Sofalian

استاد، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (491171)

147
64
14

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers