آقای دکتر Ali Ebadi

Dr. Ali Ebadi

دانشیار زراعت و اصلاح نباتات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (386467)

175
79
5
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers