آقای دکتر AliAsghar Shalbabian

Dr. AliAsghar Shalbabian

دانشیار، دانشگاه سمنان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (498319)

13
9
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs