آقای دکتر Hashem Aqazadeh

Dr. Hashem Aqazadeh

رئیس دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (487025)

18
69
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers