آقای دکتر Majid Riahi Samani

Dr. Majid Riahi Samani

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (8016)

21
2
1
1
1
1
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

  •  Riahi Samani M., "Removal of chromium by using polyanilene composites" Journal of Hazardous Materials, 2010

Conference Papers

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دانشگاه (1385-1395)

جوایز و افتخارات

  • استاد برتر دانشکده (1390)

Workshops

  • membrane technology - singapore (1395)

Other

  • عضو نظام مهندسی ساختمان