آقای دکتر Hasan Haghighatnia

Dr. Hasan Haghighatnia

Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center

فرد مهم علمی - Researcher ID: (343848)

20
6
40

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Researchs