جستجو پژوهشگران و متخصصان علمی و پژوهشی ایران

لیست نتایج جستجوی پژوهشگر

undefined undefined دانشجوی دکتری تخصصی
undefined undefined
undefined undefined
undefined undefinedکارشناسی ارشد برق قدرت
undefined undefinedدانشجوی کارشناسی ارشد-مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند
undefined undefinedاستاد، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
undefined undefinedکارشناسی ارشد معماری
undefined undefinedدانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مرودشت
undefined undefinedکارشناس ارشد مهندسی معماری
undefined undefinedدکتری تخصصی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد مرودشت
undefined undefinedدانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه پردیس بین الملل شیراز
undefined undefinedدانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
undefined undefinedدکتر حمید شاکری
undefined undefinedاستادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه جهرم
undefined undefinedدانشجو کارشناسی ارشد مدیریت شهری موسسه آموزش عالی نور طوبی ، کارمند شهرداری بستک
undefined undefined
undefined undefined
undefined undefinedکارشناسی ارشد پلیمر
undefined undefinedدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
undefined undefinedکارشناس ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی