آقای دکتر Saeid Saeida Ardakani

Dr. Saeid Saeida Ardakani

استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (320951)

149
61
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers