آقای دکتر Ali Morovvati Sharif Abadi

Dr. Ali Morovvati Sharif Abadi

دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400043)

95
69
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers